Dames 1 - 20 mei.JPG Dames 2 - rugnummers.JPG hmhcbanner-1920-F1.jpg HMHCbanner-1920-J.jpg HMHCbanner-1920-JJ-A.jpg HMHCbanners-1920-JJ-13.jpg HMHCbanners_1920-JB2-6.jpg Veteranen B - overleg.JPG
 

Veilig Sportklimaat

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Helaas komt het ook voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie.

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport. Daarom hebben zij het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken.


Een veiliger sportklimaat op HMHC

In 2015 heeft het Bestuur van HMHC – mede op aangeven van de KNHB – een aantal acties in gang gezet die een veilig sportklimaat op HMHC moeten bevorderen. Hiertoe is het Bestuur in 2015 aan de slag gegaan met het aanstellen van Vertrouwenscontactpersonen en een Disciplinaire Commissie.

Daarnaast heeft het Bestuur in het najaar van 2015 een proces in gang gezet om een specifieke groep van vrijwilligers te vragen:

  • Kennis te nemen van de gedragsregels voor begeleiders van sporters en deze te onderschrijven.
  • Een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht te ondertekenen
  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te leveren.

In de beleidsnotitie ’Naar een veiliger sportklimaat op HMHC’ (zie onderstaand bestand) zijn deze acties en bijbehorende implicaties nader omschreven en toegelicht. De HMHC-beleidsnotitie ‘Naar een veiliger sportklimaat op HMHC’ is op 11 mei 2016 voor advies voorgelegd aan de Raad van Advies van HMHC, door het Bestuur van HMHC bekrachtigd in de Bestuursvergadering van 30 mei 2016 en ter informatie voorgelegd aan de leden van HMHC in de ALV van 30 juni 2016.

 

Doelgroep

Het Bestuur heeft besloten in eerste instantie alle vrijwilligers én betaalde krachten vanaf 18 jaar die direct te maken hebben met de begeleiding als trainer, coach of manager van jeugdteams (jongste Jeugd en categorie A t/m D) te kwalificeren als functionaris en hen daarom te vragen een VOG aan te leveren. Ook van het Bestuur, Verenigingsmanager, Medische Commissie en Vertrouwenscontactpersonen wordt verlangd dat zij een VOG aanleveren.

 

Screeningsproces

Het proces van het onderschrijven van de gedragsregels, het ondertekenen van de Verklaring Onderwerping Tuchtrecht en het aanleveren van een VOG is een intensief administratief proces dat zorgvuldig dient te gebeuren. Om dit administratieve proces goed te laten verlopen heeft het Bestuur, op aangeven van de KNHB en op aanraden van andere hockeyclubs, de samenwerking met Vrijwilliger-OK gezocht (www.vrijwilliger-ok.nl).

 

Elke nieuwe vrijwilliger die zich bezig gaat houden met de begeleiding van jeugdleden wordt op het moment dat hij/zij hiervoor wordt gevraagd geïnformeerd over het beleid van HMHC inzake een Veilig Sportklimaat en medegedeeld dat hij/zij gescreend zal worden door Vrijwilliger-OK. Expliciet zal worden gevraagd of de vrijwilliger ermee instemt dat zijn/haar persoonsgegevens (emailadres en mobiel nummer) worden verstrekt aan Vrijwilliger-OK ten behoeve van de screening.

 

Desbetreffende vrijwilliger die voor screening in aanmerking komt krijgt van de Voorzitter van HMHC een email waarin de screening door Vrijwilliger-OK wordt aangekondigd. Desbetreffende vrijwilliger krijgt een week de tijd om bij de Voorzitter aan te geven of hij/zij akkoord met het doorgeven aan Vrijwilliger-OK van de naam, telefoonnummer en emailadres van degene voor wie de screening wordt aangevraagd. Zolang er geen reactie is ontvangen, gaat HMHC ervan uit dat de vrijwilliger bezwaar heeft tegen de screening en het leveren van de contactgegevens aan Vrijwilliger-OK en wordt de screening bij Vrijwilliger-OK niet in gang gezet.

 

Nadat een positieve reactie is ontvangen wordt de screening door de Voorzitter via Lisa in gang gezet. Vrijwilliger-OK kan vervolgens het screeningsproces starten. Uiteindelijk is het voor HMHC relevant te weten wie de screening volledig heeft afgerond. Alleen degenen die een screening volledig hebben afgerond mogen bij HMHC als jeugdbegeleider optreden.

 

Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat HMHC zien dat HMHC de veiligheid van onze leden serieus neemt.